Tuotteet / Palvelut

Rengaspalvelut.


Saat meiltä kat­ta­vat ren­gas­palve­lut ammat­ti­taidol­la, valikoiman laadukkai­ta renkai­ta ja näyt­täviä van­tei­ta sekä tarpeen mukaan kau­sisäi­ly­tys­palvelun vai­vat­tomasti samas­ta paikas­ta.
Nokian (Nokian Renkaat) renkaiden lisäk­si myymme myös mui­ta huip­pu­laadukkai­ta merkke­jä, kuten Bridge­stone. Pidämme yleisim­mät ren­gaskoot ja mallit aina varas­tossamme nopeaan toim­i­tuk­seen. Soi­ta ja kysy tar­jous­ta, tai tule käymään!

Ren­gashotel­li
Renkaiden kau­si­varas­toin­ti: 30€ / Kausi

Defan lohkolämmittimet asennettuna
alkaen 290€ (Kia Rio) 

Lohkoläm­mit­ti­men käyt­tö helpot­taa kylmäkäyn­nistys­tä ja vähen­tää moot­torin kulu­mista, pakokaa­supäästöjä sekä polt­toaineenku­lu­tus­ta. Tämän vuok­si mon­et halu­a­vat asen­taa Defa-lohkoläm­mit­ti­men autoon­sa. Meiltä se onnis­tuu nopeasti ja edullis­es­ti.
Pakkaset ovat osa jokavuo­tista elämäämme. Läm­min auto Defa-asen­nus­paketil­la on ratkaisu niille autoil­i­joille, jot­ka arvosta­vat miel­lyt­tävää, tur­val­lista ja mukavaa autoilua.
Me asen­namme uusi­in sekä käytet­ty­i­hin autoi­hin Defa:n edullis­es­ti — jopa edullisem­min kuin itse autoli­ike jol­ta olet autoa osta­mas­sa.
Onko sin­ul­la lisää kysyt­tävää moot­torin­läm­mit­timistä tai halu­atko pyytää tar­jouk­sen? Lähetä sähkö­pos­tia tai soi­ta numeroon 050–5909008!

Huippulaadukkaat Autoduden autonhoitokemikaalit

AUTONHOITOTUOTTEIDEN ASIANTUNTIJA PALVELUKSESSASI

AUTONHOITOTUOTTEIDEN ASIANTUNTIJA PALVELUKSESSASI

 

Auton­hoitokemikaalit kehit­tyvät jatku­vasti — niin myös tuote­va­likoimamme. Etsimme ja tes­taamme uusia auton­hoito­tuot­tei­ta jatku­vasti löytääk­semme niistä parhaim­mat asi­akkaillemme. Olemme Auto­du­den viralli­nen jälleen­myyjä. Meiltä löy­dät aina markki­noiden parhaat auton­hoito­tuot­teet edulliseen hin­taan. Ter­ve­tu­loa ostok­sille!

Huollot ja korjaukset

Monipuoliset huolto- ja kor­jaus­palvelumme perus­tu­vat rehdisti asi­akasys­täväl­liseen ja jous­tavaan kokon­ais­palvelu­un, ammat­ti­taitoiseen henkilöstöön sekä koko henkilöstön jatku­vaan lisäk­oulu­tuk­seen ja erikoisosaamisen kehit­tämiseen.
Myös huolto­työn onnis­tu­misen varmis­tamisek­si käytämme vain alku­peräisiä tai niitä laadullis­es­ti vas­taavia, hinnal­taan kil­pailukyky­isiä varaosia. Lisäk­si panos­tamme jatku­vasti uusim­man kor­jaamotekni­ikan hyö­dyn­tämiseen, ajoneu­voko­htaisi­in työkalui­hin sekä huolto- ja kor­jau­so­hjelmi­in.

Kolari- ja Tuulilasipalvelut

Kolari- ja tuulilasi­palvelumme kat­taa asiantun­te­vat, vaku­u­tusy­htiöi­den hyväksymät, koriko­r­jaus­palve­lut kolari, ilki­val­ta ja vahinko­ta­pausten hoita­miseen. Teemme nopeasti ja vai­vat­tomasti, ilman ajan­va­raus­ta ja automerk­istä riip­pumat­ta, kus­tan­nusarvi­o­laskel­mat vaku­u­tusy­htiöi­den Cabas –jär­jestelmäl­lä.
Suori­ta­mme suuret ja myös pienem­mät vau­rioko­r­jauk­set aina huolel­lis­es­ti nykyaikaisil­la koriko­r­jaus­lait­teil­la ja ammat­tipätevyy­den omaa­vat kori- ja lasimekaanikkomme varmis­ta­vat kor­jauk­sen onnis­tu­misen. Kolariko­r­jauk­seen kuu­luu aina myös tur­valait­tei­den ja tur­vatyyny­jen toimin­nan varmis­t­a­mi­nen (tarvit­taes­sa uusimi­nen) kor­jauk­sen valmis­tut­tua.