Yrityksen visio ja missio

Yri­tyk­semme tärkein mis­sio on asi­akkaidemme tun­tem­i­nen ja hei­dän tarpei­den­sa ymmärtämi­nen . Olemme tääl­lä sin­ua varten. Vision­amme on olla vuon­na 2020 vakavarainen, tun­net­tu ja arvostet­tu yri­tys, jol­la on tyy­tyväiset asi­akkaat ja laa­ja yhteistyöverkos­to. Vihreät arvot ovat meille tärkeitä. Edis­tämme jät­teen vähen­tämistä, kier­rä­tys­tä ja hyö­dyn­tämistä viestin­nän, koulu­tuk­sen ja käytän­nön toimin­nan avul­la sekä itse, että osaavien yhteistyökump­panei­den avul­la. Kehitämme toim­intaamme koko ajan ympäristöä vähem­män kuor­mit­tavaan suun­taan. Val­it­semme käyt­töömme mah­dol­lisim­man ympäristöys­täväl­lisiä kemikaale­ja, joi­ta käytetään tur­val­lis­es­ti ja ympäristö huomioon ottaen. Toimin­nas­ta syn­tyvät jät­teet lajitel­laan ja toimite­taan hyö­tykäyt­töön. Strate­gisi­na päämäärinämme on kestävän kier­to­talouden edis­tämi­nen sekä monipuolis­ten huolto ja kor­jaus­palvelu­iden tar­joami­nen. Yri­tys on ylpeä vankalla ammat­ti­taidol­la tuot­tamis­taan laadukkaista palveluista. Yri­tys panos­taa tule­vaisu­u­teen suun­tau­tuneel­la laadullisel­la kil­pailukyvyl­lä. Pitkäjän­teisel­lä kehi­tystyöl­lä tur­vataan toimin­nan jatku­vu­us sekä kasvu.

Yrityksen laatupolitiikka

Yri­tyk­sen johto määrit­telee Nekalan auto­huolto ja varaosien laatupoli­ti­ikan seu­raavasti.

Laatupoli­ti­ikkamme koos­t­uu useista eri aspek­teista. Asi­akas­palvelumme kul­makivi on help­po tavoitet­tavu­us sekä kokon­ais­pros­essin suju­vu­us asi­akkaan näkökul­mas­ta. Teemme työmme eri­ty­istä tarkku­ut­ta nou­dat­taen. Työn valmis­tut­tua annamme asi­akkaille per­in­po­h­jaisen selvi­tyk­sen tehdys­tä työstä. Pyrimme tuot­ta­maan asi­akkaillemme kiitet­tävän sekä kokon­ais­val­taisen asi­akaskoke­muk­sen.. Auton kor­jaami­nen on asi­akkaalle pitkälti negati­ivi­nen tunne, se pakolli­nen paha. Yri­tyk­semme mis­sio on kään­tää tilanne posi­ti­ivisek­si koke­muk­sek­si.

Pyrimme pros­essiemme saumat­tomaan yhteistyöhön. Men­estyk­semme mittareina toimi­vat asi­akas­palaut­teet ja toim­into­jen saumat­to­muus. Pyrimme pitämään työkalumme ja tietotekniset väli­neemme kun­nos­sa sekä päivitet­ty­inä viimeisim­mil­lä ver­sioil­la. Yri­tyk­sen laatupoli­ti­ikkaan kuu­luu henkilöstön koulut­ta­mi­nen, mikä on meille jatku­va pros­es­si. Työn­tek­i­jät ovat yri­tyk­semme elin­tärkeä voimavara, he ovat palvelumme laadun sekä asi­akastyy­tyväisyy­den ylläpitäjiä. Yri­tys panos­taa voimakkaasti toim­intansa jatku­vaan paran­tamiseen.

Yri­tyk­sel­lä on käytössään nykyaikainen laatu­jär­jestelmä sekä ISO-Stan­dard­ei­hin sekä laatu­palk­in­tokri­teeristöi­hin perus­tu­va laatukäsikir­ja.

This mes­sage is only vis­i­ble to admins.

Prob­lem dis­play­ing Face­book posts.
Click to show error

Error: An access token is required to request this resource.
Type: OAu­thEx­cep­tion
Solu­tion: See here for how to solve this error