Yrityksen visio ja missio

Yri­tyk­semme tärkein mis­sio on asi­akkaidemme tun­tem­i­nen ja hei­dän tarpei­den­sa ymmärtämi­nen . Olemme tääl­lä sin­ua varten. Vision­amme on olla vuon­na 2020 vakavarainen, tun­net­tu ja arvostet­tu yri­tys, jol­la on tyy­tyväiset asi­akkaat ja laa­ja yhteistyöverkos­to. Vihreät arvot ovat meille tärkeitä. Edis­tämme jät­teen vähen­tämistä, kier­rä­tys­tä ja hyö­dyn­tämistä viestin­nän, koulu­tuk­sen ja käytän­nön toimin­nan avul­la sekä itse, että osaavien yhteistyökump­panei­den avul­la. Kehitämme toim­intaamme koko ajan ympäristöä vähem­män kuor­mit­tavaan suun­taan. Val­it­semme käyt­töömme mah­dol­lisim­man ympäristöys­täväl­lisiä kemikaale­ja, joi­ta käytetään tur­val­lis­es­ti ja ympäristö huomioon ottaen. Toimin­nas­ta syn­tyvät jät­teet lajitel­laan ja toimite­taan hyö­tykäyt­töön. Strate­gisi­na päämäärinämme on kestävän kier­to­talouden edis­tämi­nen sekä monipuolis­ten huolto ja kor­jaus­palvelu­iden tar­joami­nen. Yri­tys on ylpeä vankalla ammat­ti­taidol­la tuot­tamis­taan laadukkaista palveluista. Yri­tys panos­taa tule­vaisu­u­teen suun­tau­tuneel­la laadullisel­la kil­pailukyvyl­lä. Pitkäjän­teisel­lä kehi­tystyöl­lä tur­vataan toimin­nan jatku­vu­us sekä kasvu.

Yrityksen laatupolitiikka

Yri­tyk­sen johto määrit­telee Nekalan auto­huolto ja varaosien laatupoli­ti­ikan seu­raavasti.

Laatupoli­ti­ikkamme koos­t­uu useista eri aspek­teista. Asi­akas­palvelumme kul­makivi on help­po tavoitet­tavu­us sekä kokon­ais­pros­essin suju­vu­us asi­akkaan näkökul­mas­ta. Teemme työmme eri­ty­istä tarkku­ut­ta nou­dat­taen. Työn valmis­tut­tua annamme asi­akkaille per­in­po­h­jaisen selvi­tyk­sen tehdys­tä työstä. Pyrimme tuot­ta­maan asi­akkaillemme kiitet­tävän sekä kokon­ais­val­taisen asi­akaskoke­muk­sen.. Auton kor­jaami­nen on asi­akkaalle pitkälti negati­ivi­nen tunne, se pakolli­nen paha. Yri­tyk­semme mis­sio on kään­tää tilanne posi­ti­ivisek­si koke­muk­sek­si.

Pyrimme pros­essiemme saumat­tomaan yhteistyöhön. Men­estyk­semme mittareina toimi­vat asi­akas­palaut­teet ja toim­into­jen saumat­to­muus. Pyrimme pitämään työkalumme ja tietotekniset väli­neemme kun­nos­sa sekä päivitet­ty­inä viimeisim­mil­lä ver­sioil­la. Yri­tyk­sen laatupoli­ti­ikkaan kuu­luu henkilöstön koulut­ta­mi­nen, mikä on meille jatku­va pros­es­si. Työn­tek­i­jät ovat yri­tyk­semme elin­tärkeä voimavara, he ovat palvelumme laadun sekä asi­akastyy­tyväisyy­den ylläpitäjiä. Yri­tys panos­taa voimakkaasti toim­intansa jatku­vaan paran­tamiseen.

Yri­tyk­sel­lä on käytössään nykyaikainen laatu­jär­jestelmä sekä ISO-Stan­dard­ei­hin sekä laatu­palk­in­tokri­teeristöi­hin perus­tu­va laatukäsikir­ja.

Hyvää juhan­nus­ta!

Vietetään yhdessä haus­ka, rentout­ta­va ja rauhalli­nen val­on juh­la.
See MoreSee Less

View on Face­book

9 months ago

Nekalan Autohuolto ja Varaosat & PG-Group Oy

Auton­hoitokemikaaleil­la pystyy mon­een muuhunkin kuin vaan auto­jen hoitoon… See MoreSee Less

View on Face­book

9 months ago

Nekalan Autohuolto ja Varaosat & PG-Group Oy

Aurinkoista kesäpäivää.

Jos viette peräkär­ryl­lä kuor­maa niin las­tauk­seen kan­nat­taa kiin­nit­tää huomio­ta. Oheisel­la vide­ol­la demon­stroidaan miten kuor­man pain­opiste vaikut­taa auton käyt­täy­tymiseen.

Kim

Tech Insid­er Presents
See MoreSee Less

View on Face­book

Yri­tyk­semme toimin­nan kehit­tyessä etsimme joukkueeseemme lisää pelaa­jia.

Olemme posi­ti­ivisen ongel­man edessä. Etsimme AUTOMEKAANIKKOA vak­i­tuiseen työ­suh­teeseen. Pal­ka­lli­nen työhön opas­tus ja koulu­tus aloite­taan heti, kun sopi­va henkilö löy­tyy.

Ole siis ripeä ja lähetä hake­mus osoit­teeseen kim@nekalanauto.fi

Olet etsimämme henkilö,kun:
-Olet innokas ja halukas oppi­maan uuteen tehtävään
-Teet tarkkaa työtä ja asi­akastyy­tyväisyys on sin­ulle kun­nia-asia
-Olet motivoitunut
-Suh­taudut työhösi vakavasti, mut­ta arvo­stat posi­ti­ivi­su­ut­ta ja huumo­ria.

www.nekalanauto.fi
See MoreSee Less

View on Face­book

Äid­it ❤️ See MoreSee Less

View on Face­book