Yrityksen visio ja missio

Yri­tyk­semme tärkein mis­sio on asi­akkaidemme tun­tem­i­nen ja hei­dän tarpei­den­sa ymmärtämi­nen . Olemme tääl­lä sin­ua varten. Vision­amme on olla vuon­na 2020 vakavarainen, tun­net­tu ja arvostet­tu yri­tys, jol­la on tyy­tyväiset asi­akkaat ja laa­ja yhteistyöverkos­to. Vihreät arvot ovat meille tärkeitä. Edis­tämme jät­teen vähen­tämistä, kier­rä­tys­tä ja hyö­dyn­tämistä viestin­nän, koulu­tuk­sen ja käytän­nön toimin­nan avul­la sekä itse, että osaavien yhteistyökump­panei­den avul­la. Kehitämme toim­intaamme koko ajan ympäristöä vähem­män kuor­mit­tavaan suun­taan. Val­it­semme käyt­töömme mah­dol­lisim­man ympäristöys­täväl­lisiä kemikaale­ja, joi­ta käytetään tur­val­lis­es­ti ja ympäristö huomioon ottaen. Toimin­nas­ta syn­tyvät jät­teet lajitel­laan ja toimite­taan hyö­tykäyt­töön. Strate­gisi­na päämäärinämme on kestävän kier­to­talouden edis­tämi­nen sekä monipuolis­ten huolto ja kor­jaus­palvelu­iden tar­joami­nen. Yri­tys on ylpeä vankalla ammat­ti­taidol­la tuot­tamis­taan laadukkaista palveluista. Yri­tys panos­taa tule­vaisu­u­teen suun­tau­tuneel­la laadullisel­la kil­pailukyvyl­lä. Pitkäjän­teisel­lä kehi­tystyöl­lä tur­vataan toimin­nan jatku­vu­us sekä kasvu.

Yrityksen laatupolitiikka

Yri­tyk­sen johto määrit­telee Nekalan auto­huolto ja varaosien laatupoli­ti­ikan seu­raavasti.

Laatupoli­ti­ikkamme koos­t­uu useista eri aspek­teista. Asi­akas­palvelumme kul­makivi on help­po tavoitet­tavu­us sekä kokon­ais­pros­essin suju­vu­us asi­akkaan näkökul­mas­ta. Teemme työmme eri­ty­istä tarkku­ut­ta nou­dat­taen. Työn valmis­tut­tua annamme asi­akkaille per­in­po­h­jaisen selvi­tyk­sen tehdys­tä työstä. Pyrimme tuot­ta­maan asi­akkaillemme kiitet­tävän sekä kokon­ais­val­taisen asi­akaskoke­muk­sen.. Auton kor­jaami­nen on asi­akkaalle pitkälti negati­ivi­nen tunne, se pakolli­nen paha. Yri­tyk­semme mis­sio on kään­tää tilanne posi­ti­ivisek­si koke­muk­sek­si.

Pyrimme pros­essiemme saumat­tomaan yhteistyöhön. Men­estyk­semme mittareina toimi­vat asi­akas­palaut­teet ja toim­into­jen saumat­to­muus. Pyrimme pitämään työkalumme ja tietotekniset väli­neemme kun­nos­sa sekä päivitet­ty­inä viimeisim­mil­lä ver­sioil­la. Yri­tyk­sen laatupoli­ti­ikkaan kuu­luu henkilöstön koulut­ta­mi­nen, mikä on meille jatku­va pros­es­si. Työn­tek­i­jät ovat yri­tyk­semme elin­tärkeä voimavara, he ovat palvelumme laadun sekä asi­akastyy­tyväisyy­den ylläpitäjiä. Yri­tys panos­taa voimakkaasti toim­intansa jatku­vaan paran­tamiseen.

Yri­tyk­sel­lä on käytössään nykyaikainen laatu­jär­jestelmä sekä ISO-Stan­dard­ei­hin sekä laatu­palk­in­tokri­teeristöi­hin perus­tu­va laatukäsikir­ja.

Iloista Valentinuk­sen eli tut­taval­lisem­min ystävän­päivää kaikille! See MoreSee Less

View on Face­book

Pakkaset koet­tel­e­vat autosi akun kun­toa. Tule tes­taut­ta­maan autosi akku ilmaisek­si meil­lä, jot­ta väl­tyt tilanteelta mis­sä autosi ei lähde käyn­ti­in. See MoreSee Less

View on Face­book

Auton läm­mi­tys pakkasil­la – tee se oikein niin säästät euro­ja

Lohkoläm­mitin, letkuläm­mitin, säteilyläm­mitin tai Webas­to: auton läm­mi­tys säästää rahaa, kun­han läm­mität juuri sopi­van pitkään. Eli kuin­ka kauan?
Auton moot­tori toimii kaiken­lai­sis­sa olo­suhteis­sa, myös ilman esiläm­mi­tys­tä. Auton esiläm­mi­tyk­selle on kuitenkin hyvät peruste­lut: moot­torin kulu­mi­nen ja polt­toaineenku­lu­tus star­tis­sa vähenevät.

Jos käyn­nistät auton koval­la pakkasel­la ilman esiläm­mi­tys­tä, ylimääräistä polt­toainet­ta kuluu desil­i­tra tai kak­si. Lisäk­si ensim­mäis­ten käyn­nistyk­sen jälkeis­ten kilo­me­trien aikana ben­si­iniä saat­taa kulua jopa 40–50 pros­ent­tia enem­män. Vuodessa esiläm­mi­tyk­sen tuo­ma säästö polt­toainekus­tan­nuk­sis­sa nousee hel­posti yli sadan euron.

Ajami­nen on myös mukavam­paa ja tur­val­lisem­paa, kun auton sisäti­lat lämpiävät nopeam­min. Erilli­nen sisäti­lan­läm­mitin eli sähkö­toimi­nen puhallin vaikka­pa auton jalkati­las­sa tuo lisää käyt­tö­mukavu­ut­ta. Auton läm­mi­tys kui­v­at­taa sisätilo­ja ja pois­taa huur­teen sekä jään ikkunoista.

Läm­mitä riit­tävästi, mut­ta älä liioit­tele

Moot­torin esiläm­mi­tys on paikallaan aina, kun ulkoläm­pöti­la las­kee alle +5 asteen. Älä kuitenkaan mene liial­lisuuk­si­in:

Nol­lake­lil­lä riit­tää puoli tun­tia.
Alle –10 asteen läm­pötilois­sa 1 tun­ti.
Parinkympin pakkasel­la 2 tun­tia.
Kah­den tun­nin lohko- ja sisäläm­mit­ti­men käyt­tö mak­saa noin 0,52 euroa. Se on reilut 3,5 euroa viikos­sa ja 16 euroa kuukaudessa.

Kun lyhen­nät päivit­täisen läm­mi­tysa­jan yhteen tun­ti­in, vas­taa­vat kus­tan­nuk­set ovat enää 0,26 euroa päivässä, 1,8 euroa viikos­sa ja 8 euroa kuukaudessa.

Roikan päähän: lohko-, letku- tai säteilyläm­mitin

Ensim­mäiset lohkoläm­mit­timet ilmestyivät Suomen markki­noille 1950-luvul­la. Nykyään autoi­hin asen­netaan sekä sähkö- että polt­toainekäyt­töisiä lisäläm­mit­tim­iä. Sähköau­tois­sa kuten Tes­las­sa ja Nis­san Leafis­sa on jopa ilmaläm­pöpump­pu­ja.

Ennen van­haan lohkoläm­mitin tarkoit­ti yksi­no­maan auton moot­torin asen­net­tavaa läm­mi­tys­vas­tus­ta. Moot­tori­tilo­jen muu­tut­tua ahtaam­mik­si ja moot­to­rien valmis­tustekni­ikan kehit­tyessä ryhdyt­ti­in valmis­ta­maan vesiletku­un kiin­nitet­tävää letkuläm­mit­in­tä. Sekä lohko- että letkuläm­mitin läm­mit­tävät auton jäähdy­tysnestet­tä, mikä läm­mit­tää moot­to­ria ja myöhem­min auton sisäti­laa tehokkaasti. Molem­pia on saatavil­la läh­es kaikki­in automa­llei­hin.

Myyn­nis­sä on myös säteilyläm­mit­tim­iä, jot­ka läm­mit­tävät jäähdy­tysnes­teen sijaan auton öljy­po­h­jaa. Jos ajatel­laan ain­oas­taan moot­torin kestävyyt­tä, öljyn esiläm­mi­tys on tärkeäm­pää kuin muutenkin melko nopeasti läm­penevän jäähdy­tysnes­teen kuumen­t­a­mi­nen.

Vaik­ka maas­toon: polt­toaineel­la toimi­vat lisäläm­mit­timet

Polt­toainekäyt­töis­ten lisäläm­mit­timien tun­ne­tu­impia tuote­merkke­jä ovat Webas­to ja Eber­späch­er. Auton läm­mi­tys niil­lä ei ole roikan varas­sa, ja ne voidaan ajas­taa vaikka­pa kän­nykkäsovel­luk­sel­la. Polt­toainekäyt­töi­nen läm­mitin on myös nopea: puoli tun­tia riit­tää kovim­mil­lakin pakkasil­la. Ben­si­iniä tai dieseliä ”eberi” kulut­taa puo­lessa tun­nis­sa noin kolme desil­i­traa.

Polt­toaineel­la toimivien läm­mit­timien mii­nus­puoli on, että ne rasit­ta­vat akkua. Akun lataus on syytä varmis­taa joko akku­la­turil­la tai aja­mal­la autol­la aina vähin­tään yhtä pitkään kuin läm­mi­tys­tä on käytet­ty.
See MoreSee Less

View on Face­book

Auton ikku­nat taas huu­rus­sa sisäpuolel­la?

Varmista, että auton sisäti­lan raitisil­ma­suo­datin on vai­hdet­tu huolto-ohjel­man mukaan. Käyt­töikän­sä ylit­tänyt raitisil­ma­suo­datin on ehtinyt kerätä run­saasti kuollei­ta lehtiä ja muu­ta moskaa itseen­sä, mikä kos­tut­taa sisäil­maa.

Raitisil­ma­suo­datin kan­nat­taa vai­h­taa ainakin ker­ran vuodessa. Itse olen vah­vasti siitepö­lylle allerginen ja vai­h­dan raitisil­ma­suo­da­ti­men ennen siitepö­lykaut­ta ja heti sen jäl­keen.

Lis­taamme seit­semän taval­lis­in­ta syytä auton ikkunoiden huur­tu­miseen ja ker­romme, mitä kan­nat­taa tehdä – ja mitä ei.
1. Kopis­tele kengän­po­h­jat

Karkeapo­h­jais­ten talvikenkien mukana autoon kulkeu­tuu hel­posti nyrkilli­nen lun­ta, joka sulaa matoille ja höyrystyy ikkunoi­hin. Kumi­mat­to­jen ohi val­u­va vesi imey­tyy auton ver­hoilu­un ja saat­taa ajan myötä ruos­tut­taa lat­ti­at. Mat­to­jen alle auton äänieris­teisi­in imey­tyvä vesi aiheut­taa huur­tu­mista ja jopa homet­ta.

Kopis­tele kengät huolel­lis­es­ti puh­taak­si lumes­ta ennen autoon astu­mista. Tämä kos­kee sekä lap­sia että aikuisia.

2. Vai­h­da ehjät kumi­ma­tot

Käytä autossa talvisin – tai mielu­um­min ympäri vuo­den – kumi­mat­to­ja. Ne keräävät autoon kulkeu­tuneen veden ja estävät veden val­u­misen rak­en­teisi­in. Huo­maa, että kumi­ma­tot eivät ole ikuisia: esimerkik­si kenkien korot saat­ta­vat kulut­taa matot puh­ki muu­ta­mas­sa vuodessa.

Tark­ista sään­nöl­lis­es­ti, että kumi­ma­tot ovat ehjät, ja vai­h­da rikkoutuneet matot uusi­in. Kumi­mat­to­ja myy­dään sekä merk­ki- että varaos­ali­ikkeis­sä. Merkkili­ik­keen matot mak­sa­vat yleen­sä hie­man tarvike­mat­toa enem­män, mut­ta sopi­vat var­masti paikalleen eivätkä jää mutkalle esimerkik­si kaa­supolki­men alle.

3. Pese ikku­nat kun­non aineil­la

Älä koskaan pyy­hi huur­ret­ta ikku­nas­ta käsi­neel­lä tai pal­jain käsin. Lika ja käsien ras­va suo­ras­taan imevät kos­teut­ta itseen­sä!

Puhdista sen sijaan auton lasit huolel­la sisältä neljä viisi ker­taa vuodessa – se ehkäisee huur­tu­mista. Käytä ikku­nan­puhdis­tu­sainet­ta ja van­haa sanomale­hteä. Kun kuiv­aat ikku­nan sanomale­hti­pa­per­il­la, lasi­in jää vain hyvin ohut nestekal­vo, joka hai­h­tuu nopeasti itses­tään. Myös puh­das mikrokuit­uli­ina sopii tarkoituk­seen.

4. Käytä ilmas­toin­tia

Ilmas­toin­ti kui­v­at­taa auton sisäil­maa ja vähen­tää huur­tu­misongelmia. Käytä ilmas­toin­tia myös talvel­la.

5. Voitele tiivis­teet

Pakka­nen kutis­taa ikkunoiden ja kat­toluukun kumi­ti­ivis­teitä samal­la, kun auton sisäl­lä ole­va läm­pö sulat­taa jäätä. Rak­en­tei­ta pitkin tihku­va vesi ei näy, mut­ta sen vaiku­tuk­set näkyvät huu­runa ikkunois­sa.

Voitele ikkunoiden ja kat­toluukun tiivis­teet silikonipuikol­la ennen talvea. Puhdista tai puhdis­tu­ta kat­toluukun veden­pois­tokana­vat valmis­ta­jan ohjei­den mukaan.

6. Put­saa kaukalot

Varmista, että auton sisäti­lan raitisil­ma­suo­datin on vai­hdet­tu huolto-ohjel­man mukaan. Käyt­töikän­sä ylit­tänyt raitisil­ma­suo­datin on ehtinyt kerätä run­saasti kuollei­ta lehtiä ja muu­ta moskaa itseen­sä, mikä kos­tut­taa sisäil­maa.

Pidä auton tuulilasin edessä ole­vat kaukalot puh­taana syksyn lehdis­tä – sisäil­ma ote­taan juuri sieltä.

7. Siivoa tavarat autos­ta

Tarvit­setko oikeasti sitä van­haa vilt­tiä jalkati­las­sa? Entä neljä vuot­ta van­haa talous­pa­perir­ul­laa auton hat­tuhyl­lyl­lä? Molem­mat keräävät kos­teut­ta ja huu­rus­ta­vat lase­ja.

Siivoa ylimääräi­nen tavara autos­ta pois.
See MoreSee Less

View on Face­book